LOGO DOFOTOS

Podmienky súťaže DOFOTOS

DOFOTOS je súťaž portálu www.dofoto.sk, ktorej zámerom je zvýšiť úroveň dokumentárnej fotografie a vyzdvihnúť prácu fotografov, ktorí pracujú na dlhodobých dokumentárnych fotografických projektoch. Poskytuje priestor všetkým autorom, bez obmedzenia veku a národnej príslušnosti.

Pre koho je súťaž určená

Pre všetkých amatérskych a profesionálnych fotografov bez obmedzenia veku a národnej príslušnosti.

Registrácia a zasielanie fotografií

Vyplnením údajov, vložením fotografií a súhlasom s podmienkami súťaže ste automaticky zaregistrovaní. Registrácia do súťaže je bezplatná.

Registračný formulár

Do formulára musíte priložiť minimálne 5 fotografií a maximálne 10 fotografií formátu JPEG, JPG. Požadovaný rozmer fotografie je minimálne 1200px (72 DPI) a maximálna veľkosť jedného súboru je 3MB. V označení fotografií nesmie byť na viditeľnom mieste uvedený autor fotografie. V prípade nejasností či Vami zaslané fotografie boli nahrané do systému, kontaktujte redakciu dofoto na mailovej adrese redakcia@dofoto.sk.

Uzávierka súťaže je 31.8.2017 o 23:59.

Autor, ktorý sa zapojí do súťaže, vyplnením registračného formulára vyhlasuje, že prihlásená súťažná práca je jeho výlučným autorským dielom alebo dielom viacerých uvedených autorov a autor je oprávnený na jej použitie ako súťažnej práce podľa pravidiel súťaže DOFOTOS. Autor vyplnením súťažného formulára zároveň poskytuje organizátorovi súťaže nevýhradnú časovo a územne neobmedzenú licenciu/súhlas na použitie jeho diela na účely uskutočnenia a propagácie súťaže DOFOTOS a následného publikovania fotografií na webovej stránke www.dofoto.sk a sociálnych sieťach dofoto.sk. Súťažiaci udeľujú organizátorovi súťaže súhlas so spracovávaním ich osobných údajov, ktoré poskytnú organizátorovi, a to výlučne pre vnútorné potreby organizátora súvisiace s realizáciou súťaže. Súhlas autorov so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje na čas nevyhnutne potrebný na zabezpečenie účelu spracovávania osobných údajov, minimálne však na 10 rokov odo dňa ich poskytnutia. Organizátor sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou prípadov, keď bude poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na splnenie účelu súťaže, prípadne bude vyplývať z príslušných právnych predpisov.

Hodnotenie fotografií

Súťažné série hodnotí odborná porota v zložení: Fatemeh Behboudi, Libuše JarcovjákováMatúš Zajac, Juraj Marec, Martin Čulík.

Každá séria fotografií je posudzovaná ako celok tak, ako ho autor vybral a zoradil. Fotografie sú posudzované anonymne. V označení fotografií nesmie byť na viditeľnom mieste uvedený autor fotografie. Porota môže neudeliť niektorú z cien. Právo neudeliť cenu sa vzťahuje na všetky fotografické série zaslané do súťaže.

V prípade pochybností a podozrenia z neúmernej manipulácie snímku si môže porota vyžiadať pôvodnú fotografiu, prípadne snímku vytvorenú pred a po danom zábere.

Autori budú hodnotení v dvoch kolách. V prvom kole budú hodnotené všetky zaslané fotografie. Následne budú vybraní piati nominovaní, ktorých série sa budú hodnotiť v druhom kole a toto hodnotenie bude zverejnené v druhej polovici Septembra 2017 na webe dofoto. Každý finalista obdrží hodnotenie od vybraného člena poroty. Nominovaní autor s najväčším počtom bodov sa stáva víťazom sútaže DOFOTOS. Vyhlásenie víťaza bude koncom Septembra 2017.

Ceny

Víťazná séria bude zverejnená v Septembri 2017 ako samostatná fotografická esej na www.dofoto.sk a následne promovaná na sociálnych sieťach dofoto.

S víťazom bude publikovaný rozhovor a svoje portfólio, či začínajúci sa fotografický projekt, bude môcť v roku 2018 konzultovať s vybraným redaktorom tímu dofoto. Víťaz ďalej získa možnosť zúčastniť sa fotografického workshopu v roku 2018, ako asistent/ka profesionálneho dokumentárneho fotografa, pedagóga a kurátora Matúša Zajaca. Prípadné cestovné náklady na workshop a poplatky za vízum si víťaz uhrádza sám.

Ceny sú neprenosné.